Skiinfo Algemene Voorwaarden

Dit artikel definieert de voorwaarden voor de levering van diensten op www.Skiinfo.nl, hierna “de Service” genoemd en de voorwaarden voor het gebruik van de Service door de Gebruiker.

Elke toegang tot en/of elk gebruik van de site www.Skiinfo.nl impliceert de aanvaarding en de naleving van alle bepalingen van deze voorwaarden en de onvoorwaardelijke aanvaarding ervan. Zij vormen bijgevolg een “contract” tussen de Dienst en de Gebruiker.

Indien een Gebruiker deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet wenst te aanvaarden, wordt hij verzocht af te zien van elk gebruik van de Dienst.

1. Juridische kennisgeving

De website www.skiinfo.nl wordt gepubliceerd door:

Mountain News LLC
101 Santa Cruz Avenue #37
Los Gatos, CA
95031, USA

BTW ID: US85-3300684
Telefoon: +1 408-444-9001

Directeur uitgeverij, juridisch verantwoordelijk, is Chad Dyer, COO / Global Managing Director

Skiinfo is een bedrijf van de MountainNews Group

Mountain News LLC
101 Santa Cruz Avenue #37
Los Gatos, CA
95031, USA

2. Definities

► Gebruiker: De Gebruiker is iedere persoon die gebruik maakt van de Site of een van de diensten die op de Site worden aangeboden.
► Inhoud van de gebruiker: De term “Gebruikersinhoud” verwijst naar de gegevens die door de Gebruiker worden doorgegeven in de verschillende secties van de Site.
► Lid: De term “Lid” verwijst naar een Gebruiker geïdentificeerd op de Site.
► Identificator: De term “Identificator” omvat de informatie die nodig is om een Gebruiker op de Site te identificeren om toegang te krijgen tot gebieden die alleen voor leden toegankelijk zijn.
► Wachtwoord: het “wachtwoord” is vertrouwelijke informatie die de gebruiker geheim moet houden en waarmee hij, in combinatie met zijn identificatiecode, zijn identiteit kan bewijzen.

3. Toegang tot de dienst

De Service is gratis toegankelijk voor iedere Gebruiker die toegang heeft tot het Internet. Alle kosten die verband houden met de toegang tot de Service, zowel de kosten voor hardware, software als internettoegang, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Gebruiker. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn computerapparatuur en zijn toegang tot het Internet.

Bepaalde secties van de site zijn gereserveerd voor Leden na identificatie met gebruik van hun Gebruikers-ID en Wachtwoord.

Skiinfo behoudt zich het recht voor de toegang tot de Dienst eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te weigeren aan een Gebruiker die zich niet aan deze Gebruiksvoorwaarden houdt.

Skiinfo levert redelijke inspanningen om toegang tot de Dienst van goede kwaliteit te leveren, maar is hiertoe niet verplicht.

Skiinfo is niet aansprakelijk voor storingen in het netwerk of servers of andere gebeurtenissen buiten redelijke controle die de toegang tot de Dienst verhinderen of verslechteren.

Skiinfo behoudt zich het recht voor om de Dienst zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken, tijdelijk op te schorten of te wijzigen.

Skiinfo behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Dienst geheel of gedeeltelijk te onderbreken, tijdelijk op te schorten of te wijzigen om onderhoud te verzekeren of om welke andere reden dan ook, zonder dat de onderbreking aanleiding geeft tot enige verplichting of vergoeding.

4. Intellectuele eigendom

Het gebruik van deze dienst is voorbehouden voor strikt persoonlijk gebruik. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave voor andere doeleinden, op welke drager dan ook, is verboden. De niet-naleving van dit verbod vormt een vervalsing die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vervalser in het gedrang kan brengen.

Officiële vermeldingen betreffende de auteursrechten staan op deze site. Alle rechten voorbehouden. Internationale copyrightwetten beschermen alle afbeeldingen, tekst, programma’s en ander materiaal op deze site (hierna “Site-elementen”). Commercieel gebruik van de elementen van de site is verboden, tenzij Skiinfo hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. U stemt ermee in om geen auteursrecht-, handelsmerk- of andere eigendomsvermeldingen te wijzigen of te verwijderen uit materiaal dat wordt weergegeven op of gedownload van deze site, en u erkent dat u geen eigendomsrechten verwerft door het gebruik van deze site of de Site-elementen.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de Gebruikersinhoud die hij/zij via de Dienst online zet, evenals voor de teksten en/of meningen die hij/zij formuleert. Hij verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat deze gegevens de rechtmatige belangen van derden niet kunnen schaden. Als dusdanig vrijwaart hij Skiinfo van elk verhaal, direct of indirect gebaseerd op deze woorden en/of gegevens, dat door wie dan ook tegen Skiinfo zou kunnen worden ingesteld. In het bijzonder verbindt de Gebruiker zich ertoe elk bedrag te betalen dat voortvloeit uit een vordering van een derde tegen Skiinfo, met inbegrip van de gerechtskosten en de gerechtskosten.

Skiinfo behoudt zich het recht voor om de Gebruikerscontent geheel of gedeeltelijk te verwijderen, op elk moment en om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving of rechtvaardiging. De Gebruiker zal in dit verband geen aanspraak kunnen maken.

5. Persoonlijke gegevens

Met respect voor de privacy van haar Gebruikers, erkent Skiinfo dat het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie, uitgevoerd binnen deze site, gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en GDPR.

Voor meer informatie over gegevensbescherming, lees de Privacybeleid.

6. Indiening van beoordelingen en andere inhoud

Het is ons beleid om elk Resort Review en First Hand Report (“Review”) geplaatst op Skiinfo zorgvuldig te controleren op correct taalgebruik en inhoud. Elke recensie met obsceen, bedreigend of mogelijk lasterlijk taalgebruik moet worden verwijderd.

Beoordelingen zullen ook worden verwijderd indien zij bevatten:

– Commerciële webadressen of e-mailadressen die aan zelfpromotie doen.

– Afgeknotte, moeilijk te begrijpen één- of twee-woord reviews (bijv. “Vail is klote!!” of “Chamonix is cool!!”).

– Overtredingen van geaccepteerde web etiquette. (b.v. ALL CAPS, etc.).

– Herhaalde woorden. Meerdere berichten zullen worden verwijderd.

– Gebrek aan relevantie voor het domein, restaurant, of locatie.

– Haatzaaiende uitspraken of off-topic politieke agenda.

– Ongefundeerde beschuldigingen van veiligheidsproblemen van welke aard dan ook.

7. Grenzen van de verantwoordelijkheid

De website Skiinfo.nl is een toeristische informatiewebsite over skigebieden en in het bijzonder over hun sneeuwcondities.

De op de website Skiinfo.nl gepubliceerde informatie is afkomstig van betrouwbaar geachte bronnen (VVV-kantoren, pistediensten, regionale toeristische comités, etc.). Skiinfo kan echter niet instaan voor de juistheid of relevantie van deze gegevens. De op deze site verstrekte informatie is bovendien uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen advies of aanbeveling van welke aard dan ook.

Bijgevolg kan Skiinfo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie en de inhoud die op de site beschikbaar zijn. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het juiste gebruik, met onderscheidingsvermogen en geest, van de informatie die op de Site ter beschikking wordt gesteld.

Bovendien stemt de Gebruiker ermee in Skiinfo schadeloos te stellen voor alle schade die direct of indirect verband houdt met het gebruik van de Dienst.

Voor toegang tot bepaalde onderdelen van de Skiinfo.nl website is het gebruik van een Gebruikers ID en een Wachtwoord vereist. Het Wachtwoord, gekozen door de Gebruiker, is persoonlijk en vertrouwelijk. De Gebruiker verbindt zich ertoe zijn wachtwoord geheim te houden en niet in welke vorm dan ook openbaar te maken. Het gebruik van de gebruikers-ID en het wachtwoord op het internet geschiedt op eigen risico van de gebruiker. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om alle nodige maatregelen te treffen om zijn eigen gegevens te beschermen tegen elke aanval.

Skiinfo verbindt zich ertoe alle nodige middelen in te zetten om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de overgedragen gegevens te garanderen. De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gesteld dat een of meerdere cookies, die geen persoonlijke informatie bevatten, op zijn harde schijf kunnen worden geplaatst om zijn identificatie te verzekeren.

De Gebruiker erkent dat hij zich bewust is van de beperkingen en restricties van het Internet en erkent als dusdanig de onmogelijkheid van een totale garantie van de veiligheid van de gegevensuitwisseling. Skiinfo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit de overdracht van informatie, met inbegrip van de overdracht van de login en/of het wachtwoord van de Gebruiker, via de Dienst.

Skiinfo zal in geen geval, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de onbeschikbaarheid van de Dienst of uit enig Gebruik van de Dienst. De term “Gebruik” moet in ruime zin worden opgevat, d.w.z. elk gebruik van de site, legaal of niet.

De Gebruiker stemt er in het algemeen mee in zich aan alle in Nederland geldende voorschriften te houden.

8.Hypertext koppelingen

De website Skiinfo.nl bevat hyperlinks naar websites die door derden worden uitgegeven en/of beheerd.

Voor zover er geen controle wordt uitgeoefend over deze externe bronnen, erkent de Gebruiker dat Skiinfo geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor de beschikbaarheid van deze bronnen, en niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de inhoud ervan.

9. Overmacht

Skiinfo kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of feiten buiten haar wil om.

10. Evolutie van dit contract

Skiinfo behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en vermeldingen van deze overeenkomst te allen tijde te wijzigen.

De Gebruiker wordt aangeraden regelmatig de laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden te raadplegen die beschikbaar is op de website www.Skiinfo.nl.

11. Duur en beëindiging

Dit contract wordt gesloten voor onbepaalde tijd vanaf het moment dat de Gebruiker gebruik maakt van de Dienst.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De wettelijke regels die van toepassing zijn op de inhoud en gegevensoverdracht op en rond de site worden bepaald door de wetten van Nederland. In geval van een geschil, dat niet in der minne kon worden geschikt, zijn uitsluitend de Nederlandse rechtbanken binnen het rechtsgebied bevoegd.

13. Aanbiedingen/promoties en sneeuwbericht

De toeristische diensten van de op Skiinfo vermelde skioorden hebben de mogelijkheid om op deze website hun toeristische aanbiedingen (in de vorm van all-in verblijven of verblijfsvoorstellen) alsook hun sneeuwberichten te publiceren. Deze toeristische professionals blijven als enige en exclusief verantwoordelijk voor de wettigheid, waarheidsgetrouwheid, volledigheid en actualisering van de informatie met betrekking tot hun producten (prijzen, uitrusting, beschrijvende elementen…) en hun sneeuwberichtgeving (hoogte en kwaliteit van de sneeuw, weer, temperaturen, winden…). Skiinfo kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.

 

Algemene voorwaarden bijgewerkt: 30 maart 2022

Copyright © 1995-2024  Mountain News LLC.  All rights reserved.